KIM JESTEŚMY


Chodźcie do nas wszystkie dzieci u nas miło czas wam zleci. Tu śpiewamy, tu tańczymy i języków się uczymy. Która noga lewa, prawa - to dopiero jest zabawa. Nasze panie są fajowe, elastyczne, bezstresowe. Mamy wciąż wesołe minki, nikt nie tęskni do rodzinki. Więc nie zwlekaj mały brachu I PRZYJDŹ DO NAS PRZEDSZKOLAKU.

Get Adobe Flash player

Osiągnięcie sukcesu dydaktycznego i wychowawczego jest możliwe dzięki współpracy przedszkola z rodzicami dzieci. Obok planowanych spotkań z rodzicami oraz indywidualnych konsultacji z nauczycielami, oferuje się spotkania mniej oficjalne, zwane przedszkolnym uroczystościami ściśle związanymi z kalendarzem przedszkola.

Zgodnie z założeniami podstawy programowej dzieci powinny przebywać na świeżym powietrzu. Dlatego tez prosimy o odpowiedni ubiór dziecka, adekwatny do pory roku i pogody np. w słoneczne dni nakrycie głowy, w deszczowa pogodę kalosze itp.

Przyprowadzając dziecko do przedszkola po godz. 8.30 obowiązkiem rodzica jest wcześniejsze zgłoszenie tego faktu. Informacja o ilości dzieci w danym dniu jest niezbędna intendentce do godz. 8.30 w celu podania stanu dzieci do raportu żywieniowego

Przerwa wakacyjna jest w LIPCU 2020 r.

Logopeda w przedszkolu: mgr Katarzyna Sosulska

Ważne informacje

 • Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO ZDROWE DZIECI
 • Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z gorączką, wysypką, wymiotujące itp.) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi
 • W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu ( np. pokarmowej i związanych z tym szczególnych wymagań żywieniowych) rodzice są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania wychowawcy i przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii
 • W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu
 • Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. Przedszkole zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym ( nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części dzieci w innej sali)

Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE.

Postępowanie w przypadku wystąpienia u dzieci objawów chorobowych.

 

 1. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach( złamania, zabiegi chirurgiczne i inne) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia
 2. Rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielowi lub dyrektorowi wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka
 3. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu nauczyciel może nie przyjąć dziecka, u którego widać wyraźne objawy infekcji
 4. Przy odbiorze dziecka z przedszkola nauczycielka podaje rodzicom informacje o niepokojącym samopoczuciu lub zauważonych zmianach w zachowaniu dziecka w czasie pobytu w przedszkolu
 5. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania występowania lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu ( m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, podwyższona temperatura, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, urazy i inne) nauczycielka ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica o stanie zdrowia dziecka
 6. Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola
 7. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej, przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązanie do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia
 8. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu ( np. pokarmowej i związanych z tym szczególnych wymagań żywieniowych) rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii, co jest warunkiem zastosowania u dziecka zaleconej diety
 9. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu
 10. Rodzic zobowiązany jest do regularnego sprawdzania włosów i skóry głowy dziecka w celu wykrywania ewentualnej obecności wszy lub gnid oraz w wypadku zaobserwowania choroby niezwłoczne powiadomić o tym fakcie przedszkole
 11. W przypadku podejrzenia przez nauczyciela wszawicy u dziecka, powiadamia on o tym rodziców, którzy są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola i podjęcia leczenia
 12. Przedszkole niezwłocznie powiadamia innych rodziców o wystąpieniu przypadku wszawicy u dzieci
 13. W trakcie leczenia dziecko powinno pozostać w domu. Żeby zapobiec przenoszeniu się wszawicy na inne dzieci uczęszczające do przedszkola. Dziecko wraca do przedszkola po zakończeniu leczenia, z czystą głową
 14. Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa na rodzicach

Informacje na temat odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, dostępne są dla Państwa na stworzonym dla rodziców/opiekunów dziecka panelu internetowym i-Przedszkole „PANEL DLA RODZICA”. Hasła do konta rodziców/opiekunów otrzymają Państwo w przedszkolu. Logowanie do systemu poprzez stronę internetową przedszkola:

Kącik rodziców → i-Przedszkole   lub

https://iprzedszkole.progman.pl/

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 nasza placówka nie pośredniczy pomiędzy rodzicem a firmą ubezpieczeniową w zawieraniu umów ubezpieczenia w zakresie NNW. Poniżej przedstawiamy oferty dwóch firm ubezpieczeniowych. Aby ubezpieczyć dziecko należy wejść na jedną z poniższych stron i postępować zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją.

 1. Oferta Nord Partner Sp. z o.o., umożliwia zawarcie ubezpieczenia w jednym z dwóch towarzystw ubezpieczeń tj. Uniqa TU S.A. lub InterRisk TU S.A. Każda z ofert obejmuje 5 wariantów ubezpieczenia, zróżnicowanych pod względem zakresu i wysokości składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od 1 września 2018 r. pod warunkiem, że umowa zostanie zawarta do 30 października 2018 r. Umowę zawiera się z wykorzystaniem platformy internetowej znajdującej się pod adresem:

www.ubezpieczenieuczniow.pl - kod dostępu do oferty : B2JT5F

 1. Oferta Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A., umożliwia zawarcie ubezpieczenia w InterRisk TU S.A. w jednym z 6 wariantów, bazuje jednak na innych założeniach i schematach. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od 1 września 2018 r. pod warunkiem, że umowa zostanie zawarta do dnia 15 października 2018 r. Umowę zawiera się z wykorzystaniem platformy internetowej znajdującej się pod adresem:

www.ubezpieczenia.nau.pl – hasło: tmaj3318

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na wskazanych platformach internetowych

Copyright © 2021 NetCom MBM  Rights Reserved.